کارمند هستم و شغلم را دوست ندارم، بعدازظهرها هم بیکار هستم، چه کنم؟

یکی از مهم ترین رازهای موفقیت هر شخص در زندگی این است که باید عاشق و علاقمند شغل خود باشد.
هر کس برای کاری ساخته شده است مأموریت خودتان را پیدا کنید. شما باید شغل مورد علاقه خودتان را پیدا کنید. کسی نمی تواند به شما توصیه کند که چه کار کنید فقط باید خودتان علایق خودتان را بشناسید و کاری را انجام دهید که عاشق آن هستید.