موفقیت در راه است …

چه چیزی از آینده می خواهید ؟؟  کنار همه ویژگی های انسانی یکی از آنها با بقیه فرق دارد و آن «چشم انداز کلی آینده» است؛ که در زندگی بسیار اهمیت دارد و با مسایل کوچک، کم اهمیت و نامربوط از بین نمی رود؛ نوعی هوشمندی انسانی که نشانه ها را از زمزمه های کم […]