8 ترفند برای میلیونر شدن

میلیونر، یک صفتی است که خیلی از ما خواهان آن هستیم و می خواهیم که یکی از میلیونرها باشیم، آیا این شدنی است؟ باور کنید یا نه ولی می توانیم با قطعیت بگوییم که در سال جدید  می توانید به جرگه این افراد بپیوندید. با گذشت سالیان زیاد و تغییر کردن اغلب چیزها در زندگی، […]