چطور بازیگر شوم؟

فقط اینکه من می خواهم دیده شوم کافی نیست امتحان کنید، به یک کلاس بازیگری بروید، با تئاترهای کوچک شروع کنید. اگر خوب بدرخشید می توانید موفق شوید.