مرور برچسب

با

چه پیشنهادی برای شروع کسب و کار با سرمایه 100 میلیون تومان دارید؟

100 میلیون تومان برای شروع کسب و کار، پول خوبی است و می توانید درآمد خیلی خوبی داشته باشید، به شرطی که کاری را انجام دهید که عاشقش هستید و تحت تأثیر ایده های دیگران قرار نگیرید.