این که می گویند بازار کار اشباع شده درست است؟

ابداً ! برای مثال آمارنشان می دهد که ما در کشورمان تعداد بسیار زیادی پزشک بیکار داریم، یا به زبان دیگر پزشکانی که کار طبابت انجام نمی دهند، می دانید چرا؟ چون طرف علاقه مند نبوده است.  شما اگر کاری که عاشقانه دوست دارید را انجام دهید وسعی کنید در آن کار جزء 5٪ موفق باشید بازار برای شما هیچ وقت اشباع نمی شود. پس کاری را که عاشقانه دوست دارید انجام دهید.